Förbränningsanlägning

 

Recirkulering och förbränning av VOC`s i lackeringsanläggningar.

Recirkulering av luft i lackeringsanläggningar har varit en komplicerad process, då den tidigare var ”inline”. En ny teknologi renar luften från lösningsmedel utan att påverka luftbalansen och temperaturer i lackeringsanläggningen. 

Användningen av organiska lösningsmedel (VOC) i lackeringsprocesser ställer höga krav på ventilationssystemet och reningen av luften. Vill man rena luften och förbränna lösningsmedlen från lackeringsboxarna, finns det en lösning som inte påverkar lackeringsprocessen.


Anläggning hos Vestfrost A/S

Amerikanska Munters har utvecklat en luftreningsanläggning, där man renar luften off-line och oberoende av den existerande lackeringsanläggningen. Anläggningen koncentrerar lösningsmedlen så de antingen kan förbrännas med en katalytisk process vid 450ºC eller med en termisk process vid 800ºC. Anläggningen har med en 3,5 meters rotor en kapacitet från 60 000 m³/h och ned till 5 000 m³/h.

Munters använder ett stort hjul, som innehåller ett poröst material kallat Zeolit, som har den egenskapen att det binder mellan 95-99% av lösningsmedlen i luften. Koncentreringsanläggningarna används för att avlägsna små koncentrationer av flyktiga organiska lösningsmedel ur luftströmmen. Systemet är uppbyggt kring en tvåstegs princip:

1. Koncentration av lösningsmedel med hjälp av en Zeolit-rotor.
2. Efterbehandling av det koncentrerade lösningsmedlet med termisk eller katalytisk förbränning.


Själva systemet fungerar så att den lösningsmedelshaltiga luften trycks genom en rotor av Zeolit, där lösningsmedlen adsorberas på det hydrofobiska Zeolitmaterialet. Den renade luften passerar genom rotorn och kan släppas ut i atmosfären eller återanvändas i sådana automatiska lackeringskabiner, där ingen manuell lackering förekommer. Lösningsmedlen frigörs under en desorptionsprocess. Rotorn snurrar med en hastighet av 1 till 6 varv per timme och den är uppbyggd av en adsorptionssektor och en desorptionssektor. I desorptionssektorn frigörs lösningsmedlen, varefter de förs vidare till en förbränningskammare, där lösningsmedlen omvandlas till vattenånga och CO2. Förbränningssystemet är utrustat med en värmeväxlare, som förvärmer koncentratet och avger den erforderliga energin till desorptionssprocessen. Naturgas tillförs för att erhålla rätt förbränningstemperatur.

Själva adsorptionen föregår i rotorn, som är tillverkad av Zeolit. Zeolit består av ett kristallint material, NaAlSiO4. Den kristallina strukturen ger ett poröst material med en mycket jämn porstorlek. Det betyder att det har en mycket god förmåga att adsorbera lösningsmedel. Samtidigt är Zeolitmaterialet vattenfrånstötande vilket säkerställer att Zeolitmassan inte fylls med vattenånga, som alltid finns i frånluften från lackeringen. Precis som aktivt kol, har Zeolit en mycket mindre vattenupptagning när den relativa fuktigheten överstiger 50%. Fuktigheten i lackeringsanläggningen pendlar mellan 30-95% beroende på typ av anläggning, färgtyp och förbehandling.

Utrustningen levereras färdigproducerad i en eller två containrar och är testad på fabriken för att monteras direkt på den anläggning där luften skall renas.